Algemene voorwaarden - Xomex Design grafisch en website werk
17402
page-template-default,page,page-id-17402,theme-bridge,bridge-core-3.0.8,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,columns-4,qode-child-theme-ver-18.0.9.1603364539,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Xomex, Bornsestraat 8, 7627 NT Bornerbroek
info@xomex.nl
KvK-nummer 02079095
BTW-identificatienummer NL001653985B22
Xomex: webdesign. Xomex: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Xomex een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Webwinkel / Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten,
afbeeldingen, scripts en databases.
2 Toepasbaarheid
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Xomex of bevestigen van de mail met het definitieve voorstel verklaart
de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande
artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Xomex.
3 Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Xomex zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Xomex is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14
dagen wordt bevestigd.
4 Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Xomex of een bevestiging op de mail met de
definitieve offerte;
– de aanbetaling van een in de offerte overeengekomen percentage van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.
5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Xomex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Xomex het recht bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Xomex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden
verstrekt.
5.3 Xomex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Xomex is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Xomex kenbaar behoorde te
zijn.
6 Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de Webwinkel / Website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke
opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Xomex op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van
overmacht aan de zijde van Xomex, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve
overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Xomex is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve
instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren
functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren
van Xomex van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een Webwinkel / Website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de
Webwinkel / Website.
7 Copyright
7.1 Al het door Xomex vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xomex niet
worden bewerkt of verwerkt in andere Webwinkel / Websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Xomex verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Xomex, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Xomex hiervoor een vergoeding bedingen.
Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Xomex gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Xomex behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8 Aansprakelijkheid
8.1 Voor zover Xomex bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop
zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Xomex op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade
dan ook, voortkomend uit deze relaties met Xomex of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Xomex.
8.2 Xomex is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde of door
Xomex verzamelde en geplaatste materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever
aangeleverd of door Xomex verzamelde en geplaatste materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van
derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Xomex slechts aansprakelijk voor
vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Xomex voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet
of winst.
9 Reclame
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde
producten te melden aan Xomex. Indien de reclame gegrond is zal Xomex deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan
Xomex binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder
“gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
10 Prijzen
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor
Xomex naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
11 Betaling
11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een
overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Xomex en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Xomex volgens
afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient het overeengekomen percentage van het overeengekomen bruto totaalbedrag van de offerte als
aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Xomex de gewenste diensten niet of
niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de Webwinkel / Website
in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de Webwinkel / Website op het testdomein is opgeleverd volgens de
specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Xomex kan de Webwinkel / Website vervolgens
niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de Webwinkel / Website door Xomex niet
kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de Webwinkel / Website op het testdomein is opgeleverd volgens de
specificaties en naar behoren functioneert, zal Xomex een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag
verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de
factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de Webwinkel /
Website door Xomex overgezet op het gewenste hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Xomex een aanmaning tot betaling
verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de
opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het
openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief.
12 Wijziging van de algemene voorwaarden
12.1 Xomex bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig
dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de
ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de
wijziging.
13 Overig
13.1 Xomex zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke
plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een
overeenkomst verstrekt is aan Xomex
13.2 Wanneer Xomex bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die
deze webhoster stelt. Xomex is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. Doorgaans
zal Xomex voor hosting, haar websites onderbrengen bij Smallhold. U kunt deze algemene voorwaarden via de website van
dit bedrijf downloaden of opvragen.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen
doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Xomex zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 Xomex is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij
nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Xomex zich het recht op een bescheiden creditvermelding met
hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde Webwinkel / Website.
14 Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

WhatsApp chat